01.Aura
02.Their Story
03.Memories
04.Agony and Ecstasy
05.Nostalgia
06.Sarabanda
07.Ireversibil